1) Introductie en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), is easy-step GmbH, Robert-Bosch-Str. 2, 86830 Schwabmünchen, Deutschland, Tel.: +49 8232 80920 90, Fax: +49 8232 80920 50, E-Mail: info@easy-step.de. De beheerder van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

2) Verzamelen van gegevens bij een bezoek aan onze website

2.1 Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verschaft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar de server van de site verzendt (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om u de website te kunnen tonen:

  • Onze bezochte website
  • Datum en tijd op het moment van toegang
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
  • Bron/referentie vanwaar je de pagina hebt bereikt
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om achteraf de logbestanden van de server te controleren als er concrete aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik.

2.2 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de controller) te beschermen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in de regel van uw browser.

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van deze cookies worden automatisch verwijderd nadat u uw browser afsluit (zogenaamde "sessiecookies"), terwijl andere langer op uw apparaat blijven en het mogelijk maken om pagina-instellingen op te slaan (zogenaamde "permanente cookies"). In het laatste geval kunt u de opslagperiode vinden in het cookie-instellingenoverzicht van uw webbrowser.

Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek te waarborgen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten.

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4) Contact maken

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens uitsluitend verwerkt om uw vraag te verwerken en te beantwoorden en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang om te reageren op uw verzoek in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als uw contact is gericht op een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Uw gegevens worden verwijderd als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie onomstotelijk is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel beweren.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening

In overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b GDPR worden persoonsgegevens nog steeds verzameld en verwerkt voor zover dat nodig is als u deze aan ons verstrekt bij het openen van een klantenaccount. De gegevens die nodig zijn om een account te openen, vindt u in het invoermasker van het desbetreffende formulier op onze website.

Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de controller. Na het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens verwijderd, op voorwaarde dat alle contracten die via uw account zijn afgesloten volledig zijn verwerkt, er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die dit tegenspreken en wij geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.

6) Gegevensverwerking voor orderverwerking

6.1 Voor zover dit noodzakelijk is voor de contractverwerking voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens doorgegeven aan het in opdracht gegeven transportbedrijf en de in opdracht gegeven kredietinstelling in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b GDPR.

Als wij u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstige overeenkomst, verwerken wij de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) die u bij de bestelling hebt verstrekt om u persoonlijk via geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) te informeren over komende updates binnen de wettelijk voorgeschreven periode in het kader van onze wettelijke informatieverplichtingen op grond van art. 6 par. 1 lit. c GDPR. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te stellen van door ons verschuldigde updates en worden door ons alleen voor dit doel verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de betreffende informatie.

Om uw bestelling te verwerken, werken we ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij het uitvoeren van afgesloten contracten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

6.2 Billbee

Wij gebruiken de volgende provider voor het verwerken van bestellingen: Billbee GmbH, Arolser Str. 10, 34477 Twistetal, Duitsland

Naam, adres en andere persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan de aanbieder doorgegeven voor het verwerken van de online bestelling in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b GDPR. Uw gegevens worden alleen doorgegeven als dit daadwerkelijk noodzakelijk is voor het verwerken van de bestelling.

7) Webanalysediensten

7.1 etracker

Deze website maakt gebruik van technologieën van etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg (www.etracker.com) om gegevens te verzamelen en op te slaan. Voor hetzelfde doel kunnen op basis van deze gegevens gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt en geëvalueerd.

Deze website gebruikt etracker uitsluitend zonder het gebruik van cookies, wat betekent dat etracker op geen enkel moment cookies op uw eindapparaat plaatst.

Volgens informatie van eTracker worden alleen de websitegegevens van webservers gebruikt, evenals informatie die de webbrowser naar de webserver verzendt om websites op te halen. Deze informatie wordt verzonden bij elk individueel paginaverzoek. Er wordt echter geen informatie uit het geheugen van het eindapparaat van de gebruiker gelezen en er wordt geen informatie op dit eindapparaat opgeslagen.

Als er ook persoonsgegevens worden verwerkt in de beschreven processen, gebeurt dit op basis van ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR.

U kunt permanent bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van uw bezoekersgegevens in de toekomst door gebruik te maken van de opt-out-functie die hiervoor op onze website is ingesteld.

Meer informatie over het privacybeleid van etracker vindt u op het volgende internetadres: https://www.etracker.com/nl/privacy.html.

7.2 Volledig verhaal

Deze website maakt gebruik van de webanalyseservice van de volgende provider: FullStory, Inc, 120 Ottley Dr NE, Atlanta, GA 30324, VS

Met behulp van cookies en/of vergelijkbare technologieën (trackingpixels, webbakens, algoritmen voor het lezen van eindapparaat- en browserinformatie) verzamelt en bewaart de service gepseudonimiseerde bezoekersgegevens, waaronder informatie over het gebruikte eindapparaat, zoals het IP-adres en browserinformatie, om deze te evalueren voor statistische analyses van het gebruiksgedrag op onze website en om gepseudonimiseerde gebruiksprofielen op te stellen. Dit maakt het onder andere mogelijk om bewegingspatronen te analyseren (zogenaamde heat maps), die de duur van paginabezoeken en interacties met pagina-inhoud weergeven (bijv. tekstinvoer, scrollen, klikken en mouse-overs). Pseudonimisering sluit de mogelijkheid van directe persoonlijke identificatie uit. Uw persoonlijke gegevens worden niet samengevoegd met duidelijke gegevens die op een andere manier zijn verzameld.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen of opslaan van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "cookie consent tool" op de website te deactiveren.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

8) Pagina functionaliteiten

ShopVote afbeeldingen

Grafische elementen van de volgende aanbieder zijn op onze website geïntegreerd om externe klantbeoordelingen en/of een extern toegekend kwaliteitslabel weer te geven: Blickreif GmbH, Schulstraße 46, 80634 München, Duitsland

Wanneer u een pagina op onze website oproept die dergelijke grafische elementen bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de provider om de elementen correct te laden. Tijdens dit proces wordt bepaalde browserinformatie, waaronder uw IP-adres, doorgegeven aan de provider.

Als er ook persoonlijke gegevens worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang bij de optimale marketing van ons aanbod en het aantrekkelijke ontwerp van onze website.

9) Rechten van de betrokkene

9.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten (rechten op toegang en interventie) ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve uitoefeningsvereisten:

  • Recht op informatie conform art. 15 GDPR;
  • Recht op rectificatie volgens art. 16 GDPR;
  • Recht op wissen conform art. 17 GDPR;
  • Recht op beperking van de verwerking volgens Art. 18 GDPR;
  • Recht op informatie in overeenstemming met art. 19 GDPR;
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid conform Art. 20 GDPR;
  • Recht om verleende toestemming in te trekken conform Art. 7 (3) GDPR;
  • Recht om een klacht in te dienen conform Art. 77 GDPR.

9.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN ALS ONDERDEEL VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVENDE LEGITIEME BELANG, HEBT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE.

ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, STOPPEN WE MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WE BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN ALS WE DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN JURIDISCHE CLAIMS.

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR AAN TE TEKENEN, STOPPEN WE MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN.

10) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonlijke gegevens wordt bepaald door de betreffende rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien relevant - daarnaast door de betreffende wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen onder handels- en belastingwetgeving).

Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR, worden de betreffende gegevens opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of vergelijkbare verplichtingen op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, worden deze gegevens routinematig verwijderd nadat de bewaartermijnen zijn verstreken, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor het nakomen van een contract of het initiëren van een contract en/of we niet langer een legitiem belang hebben bij verdere opslag.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar overeenkomstig Art. 21 para. 1 GDPR uitoefent, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Bij het verwerken van persoonsgegevens voor direct marketing op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar uitoefent in overeenstemming met Art. 21 para. 2 GDPR.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

Menu